WWW.STEMNING.DK

Om gamle danske klaverer...Til forsiden

Notitser ang. Gamle Pianoers Værdi.

Knud Møller

Liste over Klaverbyggere i Danmark, udarbejdet af Pianofabrikant Knud Møller, (Hornung&Møller),
Marts 1909 / August 1911.

Adamsen, P.P.:
Solgte for 10-15 Aar siden en Del billige dog ret gode tyske Pianoer med sit Navn paa.

Alpers, Carl:
Tafler, Opstaaende og Flygler fra Tiden omkring 1850-60 og maaske lidt senere. Godt Arbejde men gammeldags. Taffelformede 40-60 Kr. Opstaaende 100-200 Kr. Flygler næppe sælgelige undtagen paa Auktion.

Andersen, Eiler:
Lavede faa Opstaaende, ligestrengede kun lidt Jernafstivning, tarvelige i alle Retninger.

Andersen, F.:
Lavede for 30-40 aar siden (ca. 1860) ret gode smaa Opstaaende med delvis Jernramme, ligestrengede og 1 Pedal. Værdi omkr. 150 Kr. Virksomheden blev overtaget af Carl S. Jørgensen. Der findes Opst. mrkt: F. Andersen & C. Jørgensen. Har mulig lavet nogle Tafler som ikke ere af videre Værdi.

Andersen & CO.:
Ligestrengede og krydsstrengede. Opstaande i Reglen tarvelige saavel i Arbejde som Materiale. Værdier meget elastiske, da Instrumenterne meget ofte ere itu, og ikke kunne stemmes. Lavede omkring 1878-80 nogle daarlige Flygler, som han kopierede efter H&M's ældre krydsstrengede. Holdt op i Firserne og døde fattig kort efter.

Bechmann:
Smaa Tafler fra Tiden omkring 1815-30 maaske endda før. Nu værdiløse. Sammen med Richter lavede han længe spidse Flygler efter Wienermodel. Der findes ogsaa gamle høje Opstaaende uden Værdi af B.

Bjerregaard F.P.:
Omkring Aaret 1900 handlede han med Pianoer og satte Navn paa nogle som Th. Schou og Wedell & Åberg lavede til ham.

Boesen, Frederiksborg (Eller Helsingør):
Tafler og Opstaaende fra Tiden omkring 1840-50. Værdi meget ringe.

Boldt, Oscar :
Ret gode krydsstrengede Opstaaende ofte til 300 Kr.'s Værdi eller derover. Pænt Arbejde, der ligner Felumbs, som vist ogsaa undertiden har lavet det for B. Holdt op ca. 1900.

Braunstein, Odense.:
Satte sit Navn paa billige tyske Pianoer.

Bryning, F.:
Kopierede H&M's B3 og lavede i Tiden 1870-80 nogle ret kedelige Pianoer som dog var solide. Tonen tarvelig. Værdi omkring 200 Kr.

Børresen & Co.:
Sætter Navn paa billige tyske Pianoer. Var i lang Tid Agent for Aug. Dossel, Berlin.

Christensen, Knud.:
En Nevø af Carl Jørgensen, hvis Forretning han en kort Tid fortsatte. Handler vist ellers mest med tyske, og har været i Kompagni med andre bl.a. Mentzler om egen Fabrik.

Christensen og Mentzler:
Se under Knud Christensen.

Conradsen, H.:
Lavede i 1870-80 smaa tarvelige ligestrengede Opstaaende med lidt Jern og ingen Tone. Værdi nu ca. 200 Kr. da det ydre plejer at være ret pænt. Mekanikmager hos H&M.

Collard & Collard, London:
Store Tafler indførtes for 50-60 Aar siden af J.N. Gade, der senere paa en nærgaaende Maade kopierede Firmaets Navneplader og tilføjede sit eget Navn ganske smaat. De Gad'ske Tafler, med disse Navneplader ere nu højst 50 Kr. værdt.

Ehlert, J.H.:
Etablerede omkring 1869 efter Uddannelse i Paris. Har vist lavet faa Tafler og dernæst smaa skraastrengede Pianoer efter fransk Model uden Jern. Senere moderne krydsstrengede Opstaaende. Enkelte Flygler fra Tiden mellem 1880-90 efter Rittmüllers Model, ca. 50 Flygler i alt. Godt solidt Arbejde, men temmelig smaat med Tone.

Elberling:
Gamle Tafler uden Jern og delvis med Jern. 6½ Oktav. Elev af Marschall den ældre. Værdi nu 30-40 Kr. for slige 50-60 Aar gamle Pianoer. Arbejdet var godt.

Felumb, Emil:
Uddannet hos I.S. Sørensen og i Paris. Begyndt 1872 mod Pianoer som Ehlert efter fransk Model. Første Flygel Nr. 600 lavet efter Kopi i 1881. Solidt og omhyggeligt arbejde. Tonen ofte lidt stiv. Billige Priser i Forhold til Arbejde og Materiale. Udstillede i 1888 et koncertflygel, vistnok det eneste han har lavet. Fabriken ophørte 1915.

Feulerlein:
Nevø af Ehlert hos hvem han var uddannet og hvis Mangler han tilegnede sig i Fabrikationen. Døde for 10-12 Aar siden efter kun at have virket i en 10-15 Aar.

Floor, Z. Em.:
Gamle Tafler uden Jern og med lidt Jern. Ca. 60-70 Aar gamle nu. Udmærket Arbejde og fint behandlet Træ. Værdi 30-40 Kr.

Freitag A.T.:
Høje ligestrengede, som Regel tostrengede Opstaaende i omhyggelig Udførelse. Kassens øverste Laag lukkes med en Fjeder i højre Side. Værdi nu 100 á 175 Kr. Tonen lille, men god.

Freitag, E.W.:
(Søn af A.T.F.) Tarvelige Pianoer af daarligt Træ- kryds eller ligestrengede. Satte sit Navn paa tyske Opstaaende, og Flygler, meget upaalideligt Arbejde, der rummer Fejl paa de utroligste Steder , aabenlyst eller forsætligt skjulte. Helt værdiløse Instrumenter træffes imellem.

Gade I.N.:
Smaa Tafler uden Jern. - Større med delvis Jern og Collardske (se denne), temmelig tarveligt Arbejde. Værdi 20-40 Kr.

Gade & Enig.:
Variation af J.N. Gade.

Gade & Nielsen:
2. Variation af J.N. Gade, tillige lavet nogle daarlige Opstaaende, som vist næppe nu kunne indbringe 10 Kr. i heldigste Fald.

Gundestrup, Th., Odense:
Navn paa billige tyske Pianoer.

Hansen, Edmund:
Navn paa Tobakskompagniets tyske Pianinoer og Flygler v/ Odin Drewes.

Hansens Instrumenthandel:
Forhandlede i Tiden før 1842 under eget Navn C. C. Hornungs Tafler fra Slagelse.

Hartenberg & Co:
Navn paa Pianoer fra Petersen & Valentin, vistnok ogsaa andre og deriblandt tyske.

Hartmann-Jantzen:
Navn paa billige tyske Pianoer.

Hartvig, Odense:
Tafler ret gode og faa gode Opstaaende for 50 Aar siden. Værdierne nu meget ringe. Pianoerne ere ofte itu i Sangbunden o.s.v.

Heidemann, H.P:
Stærke Pianoer med Jernramme, i Reglen krydsstrengede. I Reglen lille Tone. Værdi 200-300 Kr. da det er paalideligt Arbejde.

Herlin, Ernst:
Har sat sit Navn paa forskellige bl.a. af Wedell & Åberg.

Hindsberg:
Overtog Wulffs Fabrik omtrent 1878, lavede allerede dengang Flygler, men sjeldent. Modellen var den af Wulff benyttede d.v.s. H&M's første krydsstrengede. - Den stærke Reklame for det "amerikanske System" begyndte 1888 med Flyglet tegnet efter Stecks Model og har skaffet H. en stor Virksomhed.

Hornemann & Erslev:
Foruden P. Petersens Pianoer førtes franske af "A. Bord” i Tiden før 1880.

Hornung, B.L.P:
Vistnok Søn af Christoffer H. Har mulig sat Navn paa andre Pianoer. Er vist senere død i Amerika.

Hornung, Christoffer:
(Broder til C.C.H.) Har lavet enkelte meget daarlige Tafler for vel 60-70 Aar siden. Have næppe nogen Værdi mere.

Hornung, C.C.:
Hof & Instrumentmager Agent.

Hornung, C.O.:
(London senere St. Francisco). Smaa skraastrengede Opstaaende.

Hornung, M.T. (Bageren):
Satte Navn paa Wedel og Åbergs andre (tyske) Pianinoer.

Hornung, T.M & Sønner:
Fortsætter forrige. Driver nu selv Fabrik.

Internationalt Pianomagasin A/S:
Billige tyske Pianoer med eget Navn og forhandling af Flygler med ægte Navn (f.Eks. Førster, Løbau.).

Jensen, Carl:
Ligestrengede Opstaaende fra 1870 til 1880, delvis Jern, daarligt Arbejde, tilbøjelige til at revne hist og her. - Værdi 125-225 Kr. Ret pæne udvendig. Senere satte han mere Navn paa billige tyske. Søn eller flere Sønner fortsatte med tyske. Faderen kaldte sig Elev af H&M med ubekendt Ret, men ikke uden Fordel.

Jensen, Søren:
Etableret ca. 1893. Foruden Pianoer til alm. Priser, fremstiller han billige Pianinoer (National) og smaa Flygler af aparte Form (symmetrisk) samt ret store Salonflygler. Sidstnævnte efter Bøsendorfers Model.

Jensen, W:
Opdigtet Navn som fandtes paa tyske Pianoer i "SKANDINAVIEN" v/ Cohn.

Jensen & Nielsen, Vejen:
Ny Fabrik.

Jensen, Horsens:
Snedkermester, der for 15-20 Aar siden lavede nogle daarlige Opretstaaende, der dog nok kunne sælges for ca. 150 Kr. hvis de ikke ere alt for slemt medtagne.

Jensen, Mathias:
For 15-25 Aar siden lavede han Opstaaende og et Par Flygler (efter H&M A9 Model) alt sammen meget tarveligt og ubehjælpsomt. Kom senere paa rette Plads som Ligkistesnedker. Værdierne ere, hvad Auktionerne kan give.

Jørgensen, Carl:
Uddannet i Paris. Lavede kun skraastrengede Pianoer med delvis eller uden Jern. I Reglen pænt Arbejde, men for svagt i Bygningen. - Værdi mellem Kr. 150 og 250 Kr. Døde i 1894?

Kjøbenhavns Pianofabrik (Marcussen).

Kiilerich:
Holdt op for vist over 25 Aar siden. Dansk Pianofabrik i Paris. Gode Instrumenter af fransk Ydre og Indre. Værdi ca. 200 Kr.

Knudsen, C.:
Godt Arbejde og pæn Udstyrelse, men meget gammeldags. (50-60 Aar siden) Ligestrengede Flygler, neppe 100 Kr. værdt paa Auktion. Lange lave skraastrengede Opstaaende (Erards Model?) 100 à 125 Kr., høje ligestrengede Opstaaende med 2 Ben foran under Klaviaturet ca. 100 Kr. Store Tafler med stemmeskruer i begge Ender 50-60 Kr. Mindre Tafler 30-40 Kr. Fabriken gik over til A.C. Sundahl.

Knudsens Eftf., A.C. Sundahl:
Mindre Opstaaende af ret almindelig forældet Type. Værdi ca. 125-150 Kr. Plejer at være solidt lavede.

Koefoed & Co., Aug.:

Koefoed & Mentzler:
Forud for Koefoed & Co.

Kragelund, L.C.:
Navn paa billige tyske Pianoer.

Lammers. Th.:
Navn paa billige tyske Pianoer.

Landschultz, C.:
Ganske solidt, men tarvelig Tone og Spillemaade. Et Forsøg med Flygel i 1896 meget slemt. Ofte er Pianinoerne helt eller delvis tyske (stammede i nogen Tid fra en Broder i Tyskland) disse ere de bedste. Værdi som de andre mindre Fabrikers, da de er pæne i det Ydre.

Larsen, J.:
Enkelte gode Tafler, der dog nu næppe er mere end 50-70 Kr. værdt. Smaa gode Opstaaende fra Tiden omkring 1870. Kr. 150 à 200.

Larsen & Sønner, J.:
Fortsætter ovenstaaende Virksomhed. Moderate Priser saavel paa Opstaaende som paa Flygler efter Malmsjø's Model. Alt af godt Fabrikat.

Lassen, Verner: Se under V.

Lendorf, Oscar:
Laver delvis Pianoer selv.

Liebert:
Gamle fine smaa 6 Oktavs Tafler uden Jern. 60-70 Aar gamle. Værdi 20-30 Kr. knapt.

Lose, C.C. Musikhandel:
Solgte smaa tyske Tafler for ca. 60 Aar siden. Værdi meget ringe nu.

Lose & Olsen:
C.C. Lose.

Lund, E.C:
Smaa lette Opst. uden Jern, ca. 50 Aar gamle, Værdi 100-150 Kr.

Lund, Lundfred:
Smaa Tafler som Liebert. Værdi 20-30 Kr. knapt.

Løvendahl:
Lavede omkring 1872 Pianoer i København, flyttede senere til Stockholm. - Aparte Ide med Varmvandsledning under Klaviaturet. - Værdi ca. 200 Kr., da Kasserne var pæne og ordentlig Arbejde.

Marschall, A.:
Smaa Tafler uden Jern, Værdi 10-20 Kr. Store Tafler med Jærn Værdi 30-60 Kr. Har lavet et Flygel Kopi efter Erard som I.P.E. Hartmann ejede. Udmærket Arbejde (8/7. 1927). Var et ægte Erard Flygel, som M. havde repareret og sat sit Navn paa.

Marschall's Søn, A.:
Lavede for 30-40 Aar siden en Del overvejende daarlige Opstaaende. Værdi fra 100-150 Kr. Enkelte krydsstrengede (dog kun for en 7-8 Toners Vedkommende laa Strengene over de andre) ere omtrent umulige i Tonen og ofte tillige itu. Døde i 1910 over 80 Aar gl.

Mentzler & Co.:
Leverandør til Ras. Nielsen og i øvrigt i Kompagni med en anden af og til. - (Mentzler & Christensen).

Mortensen, P.:
Navn paa billige tyske Pianoer.

"Mozart" Fabriken:
Tarvelige krydsstrengede Pianoer, 10-15 Aar gamle, 200-250 Kr. værdt .

Müllertz, A.Th., Aarhus:
Taffelformede fra Tiden omkring 1850-60 omtrent værdiløse. Fladklappede Opst. næppe 100 Kr. Opst. af alm. Form lidt mere værdt.

Møller, Næstved:
Dårlige Tafler uden Værdi, da de som oftest er itu.

Møller Carl Aarhus:
Navn paa billige tyske Opstaaende.

Mazurski, Otto:
Navn paa billige tyske for 15-20 Aar siden.

Nehammer, C.D.:
Tafler og Karnisser Fra Tiden omkring 1860-1870, Værdi 70-80 Kr. Opstaaende der ser ens ud i 25 Aar, hvad Konstruktionen angaar; stærkt Arbejde og grim Tone. Ligestrengede 150-200 Kr. Krydsstrengede 250-350 Kr. da de oftest ere godt udstyrede og altid hele.

Nehammer og Søn, C.D.:
Fortsat forrige dog vist kun med Navn paa billige tyske Pianoer.

Nielsen, F.:
Smaa Opstaaende fra 1870-80, tarvelige Instrumenter, uden videre Jern. - Værdi 100-200 Kr. som oftest ikke over 150 Kr.

Nielsen, Oluf:
Opstaaende af samme Type som Felumbs, men daarlig lavede fra 20-25 Aar siden. Værdi ca. 200Kr.

Nielsen, Simon:
Ret usikkert Fabrikat krydsstrengede Pianoer, der ere 10-15 Aar gl., er 150-200 Kr. værdt.

Nordisk Pianomagasin:
Navn paa billige tyske Pianoer.

Olsens Musikhandel:
Se Lose og Olsen.

Petersen, Herman N.:
Begyndte 1849. De gamle Opstaaende ere 150-200 Kr. værdt som ligestrengede og 2-300 Kr. som krydsstrengede. De pleje at være solide og gode. Tafler til 50-60 Kr. fra hans første Tid. Flygler begynde ca. 1884.

Petersen, Herman N. & Søn A/S.:
Nyere Opst. 300 à 350 Kr. undertiden mere. Flygler vanskelig at bedømme. 1910 begyndt med Cluthsam Klaviaturet.

Petersen P.J.:
Navn paa tyske Pianoer og Pianoer fra Th. Schou m. fl.

Petersen & Sindahl:
Tafler og Karnisser til 50-80 Kr.'s Værdi, krydsstrengede Karnisser ca. 100 Kr.

Pedersen, 0.:
Taffelformede og Opstaaende som ere ganske umulige og værdiløse. De ere i Reglen itu alle Steder.

Petersen, P., Hornemann & Erslev:
Altid godt Arbejde. Flygler værdiløse. Opst. meget lidt værdt. (højst 100 Kr.). Tafler af alle mulige Former (8-kantede, ovale, halvrunde, ofte ligesom Karnisserne krydsstrengede) Værdi 80-120 Kr. Alm. Tafler dog næppe over 60-70 Kr.

Petersen & Valentin.:
Daarlige krydsstrengede Opst. 20-30 Aar gl. Værdi 2-300 Kr. eftersom de er hele til.

Richter. F.:
Smaa Tafler fra Tiden omkring 1820. Nu værdiløse.

Richter & Bechmann.:
Tafler, Flygler (lange Wienerflygler) store Opst. Nu alle værdiløse.

Roerslev – Margaard:
Ret gode Pianoer til billige Priser. (Paa Fyen).

Schmidt, Axel:
Navn paa billige tyske Pianoer.

Schmidt, I:
Daarlige, grimme og klodsede Pianoer fra 25 - 30 Aar siden. De pæneste er ca. 200 Kr. værdt. De største er umulige i tonen og fuldstændig misdannede i det Ydre.

Schou, Th.:
Lette billige ret gode Pianoer mest lavede til Videreforhandling. Værdien 250-350 Kr., naar de er 10-15 Aar gl.

Seehusen:
Smaa Tafler uden jærn, og nu uden Værdi.

"Skandinavien" Piano-Magasin.:
Billige slette tyske Pianoer med dansk Navn. Undertiden betegnede Wm. Jensen, København.

Skandinavisk Pianomagasin:
Billigere tyske af nyere Dato.

Steinbeck & Petersen:
Smaa Opstaaende, jævnligt fladklappede med delvis Jern, 50-60 Aar gl. Pænt Arbejde, Værdi 100-150 Kr., hvis de ikke er itu.

Stiebitz, A.:
(1 Dame) Billige tyske Pianoer fra Tiden 1880-1890 og senere. Forhandler af Pianoer fra Knøchel, Berlin.

Sundahl, A.C.:
(Knudsens Efterf.) For godt 40 Aar siden, og indtil Midten af Firserne jævnt godt Arbejde. - Smukke krydsstrengede Karnis; Værdi ca. 100 Kr. Model som P. Petersen. Gode 2-3 Strengede Opst. Delvis Jern. Værdi 150-225 Kr. - Enkelte umulige Flygler af Form som C.C. Hornung. - Efter 1888 jævn Nedgang i Kvalitet. Efterhaanden rent Marskandiserarbejde. (Abrahamsen, Bjørnson, Bohm).

Sundahl, A.M. & Co.:
Firmaet grundlagt som Følge af Strid om Retten til Navnet. Laver vist intet selv.

Svendsen:
Lavede i Tiden omkring 1882-84 nogle faa ret maadelige Pianoer. - Værdi antageligt ca. 200 Kr.

Sønderberg:
Gamle Tafler med intet eller lidt Jern. Værdi 20-30 Kr.

Sørensen, Georg.:
(Søn af I.P.S.) Lavede fra ca. 1875 og i en halv Snes Aar en Del pæne krydsstrengede Pianinoer med lille spinkel Tone. - Værdi 250-300) Kr. i god stand. Senere en Tid i kompagni med Hartenberg. -Nu Stemmer og Reparatør.

Sørensen, l.P.:
Pianinoer, Tafler fra Tiden 1850-70. Smaa symmetriske Tafler (i Kommodeform) lette og i Reglen vindskjæve. Værdi 50-80 Kr. Høje elegante ofte ret smagløse. Opst. med svag Jernafstivning i fint Arbejde. Værdi ca. 100 Kr. ved Auktion. Klaviaturomfang varierer fra 6½ - 7½ Oktav. Forsøgte at lave enstrengede Tafler. Forsøgte i det hele taget alt og altid, hvorfor alle Pianoer er forskellige.

Sørensen & Hartenberg:
Kompagniskab i Tiden omkring 1884-1885? Sørensen lavede Pianoerne.

Teudt.:
Pianinoer mest smaa fladklappede, nu 40-50 Aar Gamle. Værdi 100-200 Kr. i Reglen ikke over 150 Kr. Typen ligner H&M's men Jernafstivningen er kun delvis. Dog er der ofte lange Bolte gjennem hele Ryggen. Godt Arbejde og smuk Tone.

Theuerkauff, Alb.:
Etableret 1909.

Thorsen, A., Aarhus.:
(Tidl. Wilh. Thorsen) Ligestrengede Pianoer vistnok kopieret efter H&M. Værdi omkring 200.- Sætter ellers Navn paa tyske Pianoer.

Uldahl:
Flygler (Wiener Model) Tafler og enkelte Opstaaende (Pyramider og lign.) fra Begyndelsen af det 19de Aarhundrede. Nu kun historisk Værdi.

Ulrichsen:
Daarlige og nu værdiløse Tafler fra Tiden omkring 1840?

Valentin, H.:
70-80 Aar gl. Opstaaende som ligner Knudsens ældste.

Valentin:
Lavede for ca. 30 aar siden nogle faa ret tarvelige Opst. af pænt Ydre, Værdi 150-200 Kr. Senere i Kompagni med Otto Petersen, der ikke højnede Standpunktet.

Wedell &Åberg.:
Har i 25-30 Aar (først Wedell alene) lavet pæne smaa krydsstrengede Pianoer af solidt og god Konstruktion i Reglen til andre Firmaer. Værdi efter Navnet, de bære.

Verner Lassen:
Lavede i Midten af forrige Aarhundrede og til 1880:

1) Koncertflygler

2) store Flygler med Underdæmper.

3) Smaa Flygler med Sangkasse

alt lige daarligt, skrøbeligt og værdiløst. Ganske ordentlige Tafler Værdi 50-60 Kr., og meget variable Opstaaende enkelte ret gode, Værdi 150-200 Kr. naar de er hele. Nogle af de Opstaaende ere helt umulige, som oftest er de itu i Stemmestok og Sangbund. Endte som Klaverstemmer.

Werner Lassen & Arvesen.
Et kort Kompagniskab af 2 lige tarvelige Fabrikanter.

Winther, Chr. A/S:
Navn paa billige tyske Pianoer og lidt Fabrikation selv.

Wulff & Co., Ludv.:
(Grundlagt 1853). Pianisten Anton Ree var i nogle Aar Medindehaver. - Gode Tafler og Karnisse. Værdi 60-120 Kr. Karnisserne ofte krydsstrengede og dog ikke store. Godt Arbejde og smukt Materiale. Brugte endnu den gamle Stødemekanik, da alle andre anvendte Repetitionsmekanik. Faa Flygler af lignende Model som H&M, men smaa i Tonen. Dog vist alle krydsstrengede, og derfor nok 200-250 Kr. værdt endnu. - Ligestrengede Opstaaende med Jern ovenpaa Stemmestokken. Værdi 125-150 Kr. Nyere ligestrengede af pænt Ydre. Værdi 150-200 Kr. I Slutningen af Halvfjerdserne gik Fabriken over til (1878):

Wulff & Co.'s Eftf., Ludv.:
Senere med Tilføjelse af Hindsbergs Navn, og Fra Midten af Halvfemserne med Udeladelse af Wulffs Navn.